Obchodní podmínky

Pravidla a podmínky

 

Poslední aktualizace: 1.1.2020

Tyto podmínky („Podmínky“, „Podmínky“) upravují váš vztah s webem www.spickovakomunikace.cz  (dále jen „služba“) provozovaným společností Šárka Králíčková (dále jen „my“, „my“ nebo „ náš“).

 

Před použitím služby si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

 

Váš přístup ke Službě a její používání je založeno na vašem přijetí a dodržování těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří ke Službě přistupují nebo ji používají.

 

Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, a přijímáte všechny právní důsledky. Pokud s těmito podmínkami zcela nebo zčásti nesouhlasíte, službu prosím nepoužívejte.

Duševní vlastnictví

 

Služba a veškerý obsah, mimo jiné včetně textu, obrázků, grafiky nebo kódu, jsou majetkem společnosti Šárka Králíčková  a ASPINTOA s.r.o. a společností How to Fascinate® Sally Hogshead a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, databází a dalšími právy na duševní vlastnictví. Můžete zobrazit a kopírovat, stáhnout nebo vytisknout části materiálu z různých oblastí Služby pouze pro své vlastní nekomerční použití. Jakékoli jiné použití je přísně zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Tyto podmínky vám neudělují licenci k používání jakékoli ochranné známky společnosti Šárka Králíčková nebo jejích přidružených společností. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat, měnit ani mazat žádná oznámení o vlastnictví z materiálů stažených ze služby.

Odkazy na jiné stránky

 

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani nekontroluje Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o.

 

Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost ani přímo ani nepřímo za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s použitím nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

 

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webů nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

 

Můžeme ukončit nebo pozastavit přístup k naší Službě okamžitě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, ale bez omezení, pokud porušíte Podmínky.

 

Všechna ustanovení Podmínek zůstanou v platnosti i po ukončení, včetně, ale bez omezení, ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

 

Po ukončení bude vaše právo používat Službu okamžitě ukončeno.

Odškodnění

 

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a udržovat neškodné Šárka Králíčková, její hlavní představitelé, úředníci, ředitelé, zástupci, zaměstnanci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, nabyvatelé licence, dodavatelé a zástupci, před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, povinnostem, nákladům, akcím nebo požadavkům.

 

Patří sem mimo jiné: (a) právní a účetní poplatky vyplývající z vašeho používání Služby; (b) vaše porušení kterékoli z těchto podmínek; a (c) vše, co zveřejníte nebo nahrajete do Služby.

Omezení odpovědnosti

 

Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. a její ředitelé, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé nebo přidružené společnosti nenesou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, přímé nebo nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody, mimo jiné včetně ekonomických ztrát, ztrát nebo škod na elektronická média nebo data, goodwill nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z (i) vašeho přístupu ke Službě nebo jejího používání; (ii) vaše neschopnost přistupovat ke Službě nebo ji používat; (iii) jakékoli chování nebo obsah jakékoli třetí strany ve Službě nebo související se Službou; (iv) jakýkoli obsah získaný ze Služby nebo prostřednictvím Služby; a (v) neoprávněný přístup k vašim přenosům nebo obsahu, jejich používání nebo pozměňování, ať už na základě záruky, smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti) nebo jiného právního nároku, ať už jsme byli či nebyli informováni o možnosti takového poškození.

Zřeknutí se práv a nezřeknutí se práv

 

Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. neposkytuje žádné záruky, prohlášení ani žádné záruky jakéhokoli druhu, pokud jde o webovou stránku a související technologii. Jakékoli údajně použitelné záruky a podmínky jsou vyloučeny, a to v plném rozsahu povoleném zákonem. Vaše používání Služby je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována „TAK JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení nebo průběhu plnění, s výjimkou případů stanovených zákony jakéhokoli druhu v České republice. V takových případech se v nezbytném rozsahu použije právní zákon.

 

Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o., její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a její poskytovatelé licencí nezaručují, že a) Služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně nebo k dispozici v jakémkoli konkrétním čase nebo místě; b) jakékoli chyby nebo vady budou opraveny; c) Služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty; nebo d) výsledky používání Služby splní vaše požadavky.

 

Pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek a společnost Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. se rozhodne, že nebude okamžitě jednat, nebo se rozhodne, že nebude jednat vůbec, Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. bude mít i nadále nárok na veškerá práva a prostředky nápravy kdykoli později nebo v jakékoli jiné situaci, kdy tyto podmínky porušíte. Podmínky Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. se nezříká žádného ze svých práv. Šárka Králíčková a ASPINTOA s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli domnělé porušení těchto podmínek způsobené okolnostmi, které nemůže ovlivnit. Osoba, která není stranou těchto podmínek, nemá žádná donucovací práva.

 

Podle těchto podmínek nesmíte postoupit, sublicencovat ani jinak převést žádná ze svých práv.

Vyloučení

 

Jak je uvedeno výše, některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk nebo vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. Na určité produkty a poskytované služby se mohou vztahovat zákony České republiky.

Rozhodné právo

 

Tyto podmínky se budou řídit a budou vykládány a vynucovány v souladu s právními předpisy v České republice.

 

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným soudem s příslušnou jurisdikcí, zůstanou v platnosti všechna zbývající ustanovení těchto podmínek. Tyto podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují a nahrazují jakékoli předchozí dohody, ústní či jiné, týkající se služby.

Změny

 

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit. Pokud je revize významná, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom ji informovali alespoň 15 dní před nabytím účinnosti nových podmínek. Co představuje podstatnou změnu, určíme podle našeho výhradního uvážení.

 

Pokračováním v přístupu nebo používání naší Služby po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, zcela nebo zčásti, přestaňte používat webovou stránku a službu.

Kontaktujte nás

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.

  • E-mailem: info@spickovakomunikace.cz
  • Telefonním číslem: + 420 728 926 399
  • Poštou: Dlouhá Louka 9, Lípa nad Orlicí 517 21